Dodano: 30.10.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Kwiatka 5 w Płocku
Ogłasza nabór osób fizycznych chętnych do zawarcia umowy:

najmu instytucjonalnego następujących lokali mieszkalnych położonych w Płocku:

Obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy najmu instytucjonalnego, istotne warunki umowy najmu oraz regulamin wynajmu lokali mieszkalnych są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mtbs.plock.pl w zakładce najem instytucjonalny lub w Siedzibie Spółki w Płocku, ul. Kwiatka 5 - pokój nr 03 (parter) w dni robocze: poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 - 14.00, czwartek w godz. 10.00 - 16.30, piątek 10.00 - 14.00.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 listopada 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 - II piętro (pokój nr 12), drogą pocztową (liczy się data nadania lub stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: mtbsplock@plocman.pl (liczy się data wpływu do MTBS).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

Wnioski złożone niezgodnie ze wzorem, bez wymaganych załączników, bądź po terminie nie będą uwzględnione.

 

Zakres prac remontowych lokali mieszkalnych

Zakres remontu JPII 39A pow. 48,70 m2

Zakres remontu JPII 41 pow. 35,40 m2

Zakres remontu JPII 51 pow. 35,30 m2

Zakres remontu JPII 41 pow. 35,40 m2

Zakres remontu JPII 39 pow. 53,30 m2

 


 

INFORMACJA O NAJMIE INSTYTUCJONALNYM w M.T.B.S. Sp. z o.o. Płock

 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego jest to nowa forma najmu, będąca całkowitą nowością w naszym systemie prawnym, która została wprowadzona w życie ustawą z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dniem 11.09.2017r., a w M.T.B.S. Sp. z o.o. z dniem 17.06.2020r.
  Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego jest pozakodeksową umową nazwaną. Jej pełną definicję zawiera wprowadzony 11.09.2017r. art. 19f ust.1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Według niej, przez umowę najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego należy rozumieć umowę zawieraną min. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych, w tym także TBS-y, na czas oznaczony. Ustawodawca nie zakreślił maksymalnego czasu jej trwania, w tym rodzaju umowy nie stosuje się art. 661 par. 1 kc, a M.T.B.S. Sp. z o.o. przyjął czas trwania umowy 15 lat, przy czym jednocześnie M.T.B.S. Sp. z o.o. nieodwołalnie zobowiązuje się do przedłużenia niniejszej umowy na kolejny okres i okresy zawierając z Najemcą stosowny aneks pod warunkami wynikającymi z zawartej umowy tj :
  1. Najemca nie zalega na ostatni dzień obowiązywania umowy i nie zalegał przez cały okres trwania najmu z zapłatą czynszu i kosztów eksploatacyjnych, przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  2. Oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu złożone przez Najemcę zachowa ważność na okres przedłużenia najmu lub Najemca dostarczy nowe oświadczenie,
  3. Najemca oświadczy wolę przedłużenia najmu, a oświadczenie zostanie złożone w okresie od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed terminem zakończenia umowy najmu instytucjonalnego.
  Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego jest zawierana w formie pisemnej i wymaga dodatkowego załącznika - oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu mieszkalnego i jego wydania na podstawie tejże umowy w terminie wskazanym oraz że przyjął do wiadomości, że w razie takiej konieczności prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego jemu i osobom współzamieszkującym nie przysługuje.

  Kaucja zabezpieczająca przy najmie instytucjonalnym wynosi nie więcej niż sześciokrotność miesięcznego czynszu.

  Czynsz najmu instytucjonalnego w M.T.B.S. Sp. z o.o. w Płocku, zgodnie z uchwałą nr 16/ZW/2020 Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.06.2020r. wynosi:
  1. W lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30.09.2009.: w wysokości 4% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy w wysokości ogłaszanej w pierwszej połowie roku, z mocą obowiązującą na okresy roczne poczynając od 1 dnia, na który wskaźnik ogłoszono. Aktualna stawka czynszu wynosi 19,14 zł/m2.
  2. W lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku wybudowanych bez wykorzystania kredytu, o którym mowa w pkt. 1) : w wysokości 5% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy w wysokości ogłaszanej w pierwszej połowie roku, z mocą obowiązującą na okresy roczne poczynając od 1 dnia, na który wskaźnik ogłoszono. Aktualna stawka czynszu wynosi 19,14 zł/m2.

M.T.B.S. Sp. z o o w Płocku planuje przeznaczyć na tę formę najmu większość lokali mieszkalnych (około 5-15 lokali rocznie) odzyskiwanych poprzez rozwiązanie umowy najmu przez dotychczasowych najemców, czy też odzyskanych przez Spółkę w wyniku eksmisji, stąd też lokale te będą w różnym stanie technicznym, ale zawsze umożliwiającym ich eksploatację.

Termin składania wypełnionych wniosków (tylko pisemnie, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, liczy się data stempla pocztowego) będzie podany w formie ogłoszeń, także na naszej stronie internetowej.

Informacja o maksymalnej wysokości dochodu gospodarstwa domowego (aktualizacja 14.12.2022)

Informacje dotyczące dochodu (dodano 13.08.2020)

INFORMACJA O NAJMIE INSTYTUCJONALNYM (aktualizacja 07.06.2023)

 

Wymagane dokumenty do ubiegania się przez osoby fizyczne o najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego

WNIOSEK O NAJEM INSTYTUCJONALNY LOKALU MIESZKALNEGO (aktualizacja 02.02.2023)

Deklaracja o wysokości dochodów osiagniętych w 2022 r (aktualizacja 02.02.2023)

Zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego w 2022 r. w formie zaświadczenia (ZAS-DF) wydanych przez Urząd Skarbowy.

Potwierdzenie dokonania opłaty za złożenie wniosku (osoby składające wniosek po raz pierwszy).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Siedzibie Spółki, Płock ul. Kwiatka 5, parter, pokój nr 03 lub pod telefonem 24-366-03-42 w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00, w czwartki do godz. 16.30.


mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl