INFORMACJA O NAJMIE INSTYTUCJONALNYM w M.T.B.S. Sp. z o.o. Płock

 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego jest to nowa forma najmu, która została wprowadzona w życie ustawą z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dniem 11.09.2017r., a w M.T.B.S. Sp. z o.o. z dniem 17.06.2020r.
  Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego jest pozakodeksową umową nazwaną. Jej pełną definicję zawiera wprowadzony 11.09.2017r. art. 19f ust.1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Według niej, przez umowę najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego należy rozumieć umowę zawieraną min. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych, w tym także TBS-y,  na czas oznaczony. Ustawodawca nie zakreślił maksymalnego czasu jej trwania, w tym rodzaju umowy nie stosuje się art. 661 par. 1 kc, a M.T.B.S. Sp. z o.o. przyjął czas trwania umowy  15 lat , przy czym jednocześnie M.T.B.S. Sp. z o.o. nieodwołalnie zobowiązuje się do przedłużenia niniejszej umowy na kolejny okres i okresy zawierając z Najemcą stosowny aneks pod warunkami wynikającymi z zawartej umowy tj :
  1. Najemca nie zalega na ostatni dzień obowiązywania umowy i nie zalegał przez cały okres trwania najmu z zapłatą czynszu i kosztów eksploatacyjnych, przez okres dłuższy niż  trzy miesiące,
  2. Oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu złożone przez Najemcę zachowa ważność na okres przedłużenia najmu lub Najemca dostarczy nowe oświadczenie,
  3. Najemca oświadczy wolę przedłużenia najmu, a oświadczenie zostanie złożone w okresie od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed terminem zakończenia umowy najmu instytucjonalnego. .
  Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego jest zawierana w formie pisemnej i wymaga dodatkowego załącznika - oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu mieszkalnego i jego wydania na podstawie tejże umowy w terminie wskazanym oraz że przyjął do wiadomości, że w razie takiej konieczności prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego jemu i osobom współzamieszkującym nie przysługuje.
  Koszt sporządzenia oświadczenia w formie aktu notarialnego pokrywa Najemca.
  Kaucja zabezpieczająca przy najmie instytucjonalnym wynosi nie więcej niż sześciokrotność miesięcznego czynszu.

Stawka czynszu najmu instytucjonalnego w M.T.B.S. Sp. z o. o. w Płocku jest obliczona na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Nr 16/ZW/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., w wysokości 4% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy ustalana przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogłaszanej w pierwszej połowie roku, z mocą obowiązującą na okresy roczne poczynając od pierwszego dnia, na który wskaźnik ogłoszono i wynosi:

- do dnia 31 grudnia 2024 r. 19,14 zł/m2,

- od dnia 01 stycznia 2025 r., zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Nr 10/ZW/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku 21,16 zł/m2.

 

M.T.B.S. Sp. z o o w Płocku planuje przeznaczyć na tę formę najmu większość lokali mieszkalnych (około 5-15 lokali rocznie) odzyskiwanych poprzez rozwiązanie umowy najmu przez dotychczasowych najemców, czy też odzyskanych przez Spółkę w wyniku eksmisji, stąd też lokale te będą w różnym stanie technicznym, ale zawsze umożliwiającym ich eksploatację.

Termin składania wypełnionych wniosków (tylko pisemnie, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, liczy się data stempla pocztowego) będzie podany w formie ogłoszeń, także na naszej stronie internetowej.

Informacja o maksymalnej wysokości dochodu gospodarstwa domowego (aktualizacja 16.02.2024)

Informacje dotyczące dochodu (dodano 13.08.2020)

INFORMACJA O NAJMIE INSTYTUCJONALNYM (aktualizacja 11.06.2024)

 

Wymagane dokumenty do ubiegania się przez osoby fizyczne o najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego

WNIOSEK O NAJEM INSTYTUCJONALNY LOKALU MIESZKALNEGO (aktualizacja 02.02.2023)

Deklaracja o wysokości dochodów osiagniętych w 2023 r (aktualizacja 14.02.2024)

Zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego w 2023 r. w formie zaświadczenia (ZAS-DF) wydanych przez Urząd Skarbowy.

Potwierdzenie dokonania opłaty za złożenie wniosku (osoby składające wniosek po raz pierwszy).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Siedzibie Spółki, Płock ul. Kwiatka 5, parter, pokój nr 03 lub pod telefonem 24-366-03-42 w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00, w czwartki do godz. 16.30.


mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl