Dodano: 19.11.2021

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku uchwałą nr 06/006/RN/21 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, w dniu 18 listopada 2021 roku dokonała wyboru oferty firmy POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 


 

Dodano: 27.10.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku informuje, że postępowanie z dnia 19.08.2021 r. dotyczące składania ofert pisemnych na przeprowadzenie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 zostało unieważnione bez dokonania wyboru oferty.

 


 

Dodano: 27.10.2021

Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021, 2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 r., poz. 217 t. j.)

Termin i miejsce składnia ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2021 roku do godziny 14-tej w siedzibie MTBS Sp. z o. o. 09-400 Płock, ul. Kwiatka 5 pok.12 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego MTBS Sp. z o.o. w Płocku".
Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kryteria wyboru oferty

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl