Dodano: 19.08.2021

Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock, ul. J. Kwiatka 5 za lata obrotowe 2021 i 2022

Pełna treść ogłoszenia

 


 

Dodano: 12.08.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5
Ogłasza przetarg w formie składania pisemnych ofert na sprzedaż mieszkania:
- ul. Mickiewicza 21 m. 66, (X piętro) o powierzchni 39,00 m2.

Ofertę w zamkniętej kopercie, zawierającą proponowaną cenę nabycia należy złożyć w sekretariacie MTBS - pokój nr 12 - ul. Kwiatka 5, w terminie do 09 WRZEŚNIA 2021 R. DO GODZ. 12.00.
Oferty zawierające cenę nabycia poniżej 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do MTBS Sp. z o.o. w Płocku, z zaznaczeniem: "Oferta nabycia mieszkania - ul. Mickiewicza 21 m. 66 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 09.09.2021 r. do godz. 12.00" . W przypadku braku tej informacji MTBS nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp. Ponadto na kopercie oferty musi znajdować się adres oferenta oraz nazwisko i imię lub nazwa oferenta.

MTBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie MTBS Spółka z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, pok. nr 04 (parter), nr tel. (24) 366-03-38.

Oferty złożone po terminie jak też nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.

 


 

Dodano: 15.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ _Dzial I_ Instrukcja dla Wykonawcy - wodomierze i cieplomierze 2021.pdf

SWZ _Dział II _ Opis przedmiotu zamowienia - wodomierze i cieplomierze - 2021.pdf

SWZ_Dział III_Wzor umowy - wodomierze i cieplomierze -2021.pdf

Formularz oferty i zalaczniki do SWZ - wersja edytowalna.docx

ID postepowania miniPortal.pdf


Dodano: 21.07.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Pytania, odpowiedz z 21.07.2021 r.pdf


Dodano: 23.07.2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Dodano: 26.07.2021

Informacja z otwarcia ofert


Dodano: 02.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl