Dodano: 05.07.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Kwiatka 5 w Płocku
Ogłasza nabór osób fizycznych chętnych do zawarcia umowy partycypacji na 2 lokale mieszkalne położone w Płocku:
1. al. Jana Pawła II 72 - pow. 55,68 m2,
2. ul. Czwartaków 20 - pow. 48,20 m2.

Partycypantami mogą być jedynie osoby fizyczne wnoszące partycypację w celu zawarcia umowy najmu lokalu, w którego kosztach budowy partycypują.
Przyszły Partycypant obowiązany jest do wpłacenia:
1. al. Jana Pawła II 72 - partycypacji w kwocie: 72.736,73 zł.,
2. ul. Czwartaków 20 - partycypacji w kwocie: 56.590,20 zł.

Obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy partycypacji, istotne warunki umowy partycypacji oraz regulamin wynajmu lokali mieszkalnych są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mtbs.plock.pl lub w Siedzibie Spółki w Płocku, ul. Kwiatka 5 - pokój nr 03 (parter) w dni robocze: poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 - 14.00, czwartek w godz. 10.00 - 16.30, piątek 10.00 - 14.00.
Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lipca 2021r.
Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 - II piętro (pokój nr 12), drogą pocztową (liczy się data nadania lub stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: mtbsplock@plocman.pl (liczy się data wpływu do MTBS).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.
Wnioski złożone niezgodnie ze wzorem, bez wymaganych załączników, bądź po terminie nie będą uwzględnione.
Spółka kontaktować będzie się z wnioskodawcami w sposób podany we wniosku tj.: e-mail, telefonicznie.

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5

Informacja o maksymalnej wysokości dochodu gospodarstwa domowego

 


 

Dodano: 02.07.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5
Ogłasza przetarg w formie składania pisemnych ofert na sprzedaż mieszkania:
- ul. Mickiewicza 21 m. 66, (X piętro) o powierzchni 39,00 m2.

Ofertę w zamkniętej kopercie, zawierającą proponowaną cenę nabycia należy złożyć w sekretariacie MTBS - pokój nr 12 - ul. Kwiatka 5, w terminie do 19 LIPCA 2021 R. DO GODZ. 14.00.

MTBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie MTBS Spółka z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, pok. nr 04 (parter), nr tel. (24) 366-03-38.

 


 

Dodano: 05.06.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

M.T.B.S. Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 zaprasza do składania ofert na wynajem lokali użytkowych:

I. w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Czwartaków 22 w Płocku Podolszyce Płd.:

1. Lokal nr 2 o pow. użytk. 127,78m2 .

II. w noworealizowanym budynku mieszkalno- użytkowym przy ulicy harc. Józefa Kaczmarskiego 2 w Płocku ( starówka):

1. Lokal nr 1 o pow. użytk. 21,72m2,
2. Lokal nr 2 o pow. użytk. 25,75m2,
3. Lokal nr 3 o pow. użytk. 30,17m2,
4. Lokal nr 4 o pow. użytk. 20,90m2,
5. Lokal nr 5 o pow. użytk. 13,49m2,
6. Lokal nr 6 o pow. użytk. 37,31m2,
7. Lokal nr 7 o pow. użytk. 25,55m2,

Lokale można obejrzeć oraz uzyskać dodatkowe informacje w godz. 8.00-15.00 w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z inż. K. Kwietniem, tel. (24)366-03-48.

Oferty na wynajem poszczególnych lokali zawierające rodzaj planowanej działalności oraz cenę brutto za 1m2 i za cały lokal należy złożyć w siedzibie Spółki - sekretariat II piętro do dnia 15.06.2020r. godz. 15.00.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny.

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

 


 

 

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl