Dodano: 29.10.2020

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kwiatka 5 w Płocku

Ogłasza nabór osób fizycznych chętnych do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego na 5 lokali mieszkalnych położonych w Płocku:
1. ul. Czwartaków 18 - pow. 28,92 m2,
2. ul. Czwartaków 20 - pow. 32,40 m2,
3. al. Jana Pawła II 35 - pow. 47,80 m2,
4. al. Jana Pawła II 37 - pow. 49,00 m2,
5. al. Jana Pawła II 41A - pow. 35,30 m2.

Obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy najmu instytucjonalnego, istotne warunki umowy najmu oraz regulamin wynajmu lokali mieszkalnych są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mtbs.plock.pl lub w Siedzibie Spółki w Płocku, ul. Kwiatka 5 - pokój nr 03 (parter) w dni robocze: poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 - 14.00, czwartek w godz. 10.00 - 17.00, piątek 10.00 - 14.00.
Termin składania wniosków upływa w dniu 16 listopada 2020r.
Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 - II piętro (pokój nr 12), drogą pocztową (liczy się data nadania lub stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: mtbsplock@plocman.pl (liczy się data wpływu do MTBS).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.
Wnioski złożone niezgodnie ze wzorem, bez wymaganych załączników, bądź po terminie nie będą uwzględnione.

 


 

Dodano: 05.06.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

M.T.B.S. Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 zaprasza do składania ofert na wynajem lokali użytkowych:

I. w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Czwartaków 22 w Płocku Podolszyce Płd.:

1. Lokal nr 2 o pow. użytk. 127,78m2 .

II. w noworealizowanym budynku mieszkalno- użytkowym przy ulicy harc. Józefa Kaczmarskiego 2 w Płocku ( starówka):

1. Lokal nr 1 o pow. użytk. 21,72m2,
2. Lokal nr 2 o pow. użytk. 25,75m2,
3. Lokal nr 3 o pow. użytk. 30,17m2,
4. Lokal nr 4 o pow. użytk. 20,90m2,
5. Lokal nr 5 o pow. użytk. 13,49m2,
6. Lokal nr 6 o pow. użytk. 37,31m2,
7. Lokal nr 7 o pow. użytk. 25,55m2,

Lokale można obejrzeć oraz uzyskać dodatkowe informacje w godz. 8.00-15.00 w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z inż. K. Kwietniem, tel. (24)366-03-48.

Oferty na wynajem poszczególnych lokali zawierające rodzaj planowanej działalności oraz cenę brutto za 1m2 i za cały lokal należy złożyć w siedzibie Spółki - sekretariat II piętro do dnia 15.06.2020r. godz. 15.00.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny.

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

 


 

 

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl